Działalność i zadania MGOK

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY w ŁASINIE
JEST GMINNĄ INSTYTUCJĄ KULTURALNĄ

1.  Ośrodek prowadzi działalność kulturalną na rzecz mieszkańców 
Miasta i Gminy Łasin polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, 
edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, ochronie dziedzictwa kulturowego, 
a w szczególności:

1)         edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
2)         gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury;
3)         tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz               
zainteresowania wiedzą i sztuką;
4)         rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kultury;
5)         wyzwalanie inicjatyw społecznych dla rozwoju kultury.

2.  Ośrodek prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Łasin w zakresie 
kultury mającej na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie 
mieszkańców, a w szczególności:

1)         doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej;
2)         podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego poprzez wiedzę, 
wartości i zwyczaje;
3)         doskonalenie indywidualnych i zbiorowych form aktywności ruchowej dzieci, 
młodzieży i dorosłych;
4)         prowadzenie działalności w drodze rywalizacji, współzawodnictwa dla uzyskania 
maksymalnych wyników sportowych;
5)         rozpowszechnianie i zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej 
podejmowanej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych;
6)         wyzwalanie inicjatyw społecznych dla rozwoju sportu i rekreacji.

3.   Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechniania turystyki.

4.  Ośrodek organizuje i wypracowuje system twórczości i nowatorskich metod działalności   
kulturalnej i sportowej, rekreacyjnej i turystycznej przy współpracy ze środowiskami 
twórczymi, instytucjami kultury, instytucjami sportowymi, turystycznymi, szkołami, 
stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Ośrodek wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez
:


1)         prowadzenie wszechstronnej edukacji kulturalnej w różnych grupach wiekowych;
2)         prowadzenie kół i zespołów zainteresowań wg zapotrzebowań środowiska;
3)         organizowanie i prowadzenie konkursów, festiwali, przeglądów;
4)         organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, odczytów, spotkań;
5)         organizowanie konkursów języków obcych, nauki jazdy, nauki gry na instrumentach itp;
6)         przygotowywanie różnorodnych ofert kulturalno - rekreacyjnym;
7)         promowanie osiągnięć kulturalno - rekreacyjnych środowisku lokalnym oraz ponadlokalnym;
8)         współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji wydawnictw związanych z regionem;
9)         współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łasin w realizacji zadań, a w szczególności:
a)        rozwijania zainteresowań czytelnictwem;
b)        wykorzystywanie zbiorów do realizacji rozwoju form amatorskiej twórczości literackiej;
c)         gromadzenia, dokumentowania i ochrony dóbr kultury;
10) rozwijanie zainteresowań sztuką filmową;
11)       organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych wynikających z potrzeb
i zainteresowań mieszkańców;
12)       wprowadzanie konkurencji rekreacji ruchowej do programu masowych imprez  kulturalnych;
13)       powoływanie i realizowanie zajęć sportowych w sekcjach zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami mieszkańców;
14)       współdziałanie ze sportowym klubem lokalnym LKS „Piast”, zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe
i innymi organizacjami;
15)       wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
16)       prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej w formie opieki merytorycznej nad działalnością  kulturalną
w środowisku wiejskim;
17)       uczestnictwo w różnych formach szkoleń związanych z doskonaleniem pracy zawodowej;
18)       tworzenie warunków do rozbudowy i utrzymania obiektów oraz ich wyposażenia w pomoce i sprzęt.

 

 

 

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY W ŁASINIE


Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy M-GOK zarówno w miejscu pracy jak i poza nią w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego sportowego w M-GOK.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników M-GOK  w oparciu o jej społeczno użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze i sporcie mieszkańców Gminy Łasin  oraz zaufania dla działalności M-GOK  jako instytucji kultury.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Pracownik M-GOK traktuje swoją pracę jako misję, a za cel nadrzędny stawia animacje życia kulturalnego gminy i regionu, sportowego oraz edukację kulturalną i sportową, tym samym 
zwiększanie uczestnictwa w kulturze i sporcie zarówno mieszkańców Gminy Łasin  jak i osób przyjezdnych.

2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego M-GOK. Swoim działaniem nie naraża M-GOK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku. 
3. Kodeks wspiera działania pracowników M-GOK oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem 
określonych.

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE

1. Uprzejmość i kultura – Pracownika M-GOK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka, a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.


2. Obiektywizm – Pracownik M-GOK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik M-GOK nie dyskryminuje 
osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.

3. Kompetencje – Pracownik M-GOK wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi 
współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc 
w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.

4. Odpowiedzialność – Pracownik M-GOK nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej     
zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi
M-GOK.

5. Uczciwość – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w M-GOK i poza nim które mogłyby rodzić 
podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.

6. Jawność – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.

7. Współdziałanie– Pracownika M-GOK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się 
doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku
M-GOK można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania 
zarówno współpracownika, przełożonego jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika
M-GOK rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.

8. Sumienność – Pracownik M-GOK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury i działalności sportowej, dążąc do osiągnięcia 
najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

Dyrektor MGOK Łasin

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl