X ZLOT * MOTOCYKLOWY ŁASIN 2018

 

REGULAMI  10 ZLOTU MOTOCYKLOWEGO - ŁASIN 2018

w dniu 19 MAJ 2018  -  Łasin - ul. Wodna - Amfiteatr.


1.   Za teren Zlotu uznawana jest ulica Wodna wraz z mostem nad Jeziorem Zamkowym,
oraz miejsca łasińskiego Amfiteatru  oznaczone w specjalny sposób.

2.  W Zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl, lub będąca pasażerem kierowcy.

3.  Udział w Zlocie jest nieodpłatny

4.  W czasie Zlotu każdy motocykl i inny pojazd należy wystawić do wydzielonego,
wskazanego przez Organizatorów parku maszyn w tym przypadku ul. Wodna łącznie z mostem (lewa strona).

5.  Poza bezpiecznym dojazdem do miejsca postoju maszyn obowiązuje całkowity zakaz jazdy po terenie Zlotu.

6.  Za zachowanie Uczestników na i po za terenem Zlotu Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Oznacza to, że każdy z uczestników Zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.

7.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestników imprezy,
oraz do ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

8.  Osoby małoletnie uczestniczą w Zlocie na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.

9.  Każdy uczestnik Zlotu, spełniający w/w warunki uczestnictwa ma prawo wziąć udział
w paradzie motocykli.

10.  Z chwilą zakończenia Parady Motocyklowej, Zlot ulega rozwiązaniu.


Warunki uczestnictwa w Paradzie Motocyklowej:


1. Uczestnik Parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

2.  Uczestników Parady obowiązują kaski ochronne.

3.  Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami technicznymi,
który posiada ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu.

4.  Każdy uczestnik- kierowca parady musi mieć uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem.

5.  W Paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu,
lub innych środków odurzających.

6.  Uczestnicy Parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością ustaloną przez prowadzącego kolumnę,
zakaz jej opuszczania , wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa
dla siebie, innych uczestników Parady oraz widzów.

7.  Kolumnę Parady prowadzi oznaczony samochód policyjny -  pilotujący, którego bezwzględnie nie wolno wyprzedzać.

8.  Kolumnę Parady zamyka oznaczony samochód z ratownikiem medycznym.

9. Organizatorzy maja prawo zabronić uczestniczenia w Paradzie każdemu, kogo zachowani mogłoby wpłynąć
na bezpieczeństwo Uczestników i widzów.

10.  Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

11. Uczestnicy Zlotu będą poinformowani o bezwzględnym podporządkowaniu się  decyzjom
Organizatorów i służb porządkowych, oraz znakom i sygnałom na drodze.

12.  Wszelkie występki uczestników Zlotu i niestosowanie się do Regulaminu Zlotu spowodują wykluczenie z imprezy.

13.  System komunikowania się: z policją obywać się będzie poprzez telefon komórkowy oraz krótkofalówki
między prowadzącym a zamykającym paradę Organizatorem.

14.  Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwa w paradzie.

15.  Organizator utrwala również przebieg Zlotu - Parady dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy
i imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów.

16.  Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.


 

 

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl